കെ സി ഗീത

കെ സി ഗീതഒരു ഗവ­ണ്മെന്റ് കോളേ­ജിൽ ഫിസി­ക്സ് അദ്ധ്യാ­പിക­യായി ജോലി നോക്കു­ന്നു. സംഗീ­ത­വും സാഹി­ത്യവും വളരെ ഇഷ്ടം.  ഗീതാ­ഗീതി­കൾ‍,  കഥ­കഥ പൈങ്കി­ളി എന്നീ രണ്ട് ബ്ലോഗു­കൾ ഉണ്ട്. പാട്ടെ­ഴുത­ലാണ് ഒരു ഹോബി. എഴു­തി­ക്കഴി­ഞ്ഞാൽ അതാ­രെങ്കി­ലും ഒന്ന് ഈണ­മിട്ട് തന്നെ­ങ്കിലോ എന്ന് മോഹം. അതു കഴി­ഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നു പാടി കേട്ടെ­ങ്കിലോ എന്ന് മോഹം. മോഹ­ങ്ങൾക്കു­ണ്ടോ  ഒര­വസാ­നം !