വി ജി സജികുമാർ

ചെങ്ങന്നൂർ പേരിശ്ശേരി ഗവ. യു പി സ്കൂൾ പ്രഥമാദ്ധ്യാപകനായി ജോലി നോക്കുന്നു. പഴയകാല ആകാശവാണി ലളിതസംഗീത ഗായകൻ, നാടൻ പാട്ട് കലാകാരൻ.