അനുരാഗസന്ധ്യ കുങ്കുമം ചാർത്തിയ

ആൽബം: 


If you are unable to play audio, please install Adobe Flash Player. Get it now.

അനുരാഗസന്ധ്യാ കുങ്കുമം ചാർത്തിയ
അനുപമ സാഗരതീരം
ആ മൺതരികളിൽ കളം വരയ്ക്കും എന്റെ
ആത്മാവിലേതോ വികാരം എന്റെ
ആത്മാവിലേതോ വികാരം

മൃദുലവികാരങ്ങൾ ചാമരം വീശുന്ന
മധുരമൊരോർമ്മതൻ നിർവൃതിയിൽ
എന്നിൽ ഞാനറിയാതൊരു പാട്ടിന്റെ
പല്ലവി താനേ ഒഴുകീ...
അതു നിന്നെക്കുറിച്ചായിരുന്നൂ
അതു നിന്നെക്കുറിച്ചായിരുന്നൂ

തരളവിചാരങ്ങൾ നീരവമുണരുമ്പോൾ
തനുവിലൊരാവേശം നുരയുമ്പോൾ
ഏതോ സ്വപ്ന വസന്ത ലഹരിയായ്
ഒരു വരിക്കവിത വിരിഞ്ഞൂ...
അതു നീ കേൾക്കുവാനായിരുന്നൂ
അതു നീ കേൾക്കുവാനായിരുന്നൂ

Comments

Anonymous
an excellent composition of nishikanth and marvellous singing of divya...i guess this song is composed in brindavansaranga...if not pls forgive me...i hope we can enjoy more raaga based songs from the same composer..my hearty congrats for both of u...all the best wishes... HISHAM
Anonymous
thank u hisham, i wrote this song based on a typical semi light music pattern. since i have not learned music i am unable to tell properly. but from my experience i hope this is KAPPI. Also I guess vrindavana saranga has merged somewhere. regards Nisi for Eenam
Anonymous
Thank u so much hisham ....special thanks to nishi chettan for the marvellous composition.
Anonymous
u got a nice voice Divya.. -Sreejith-
Divya Pankaj

Thank you Sreejith...:) and sorry for the late reply..